Mål og metode

Udvikling af selvbevidsthed og personlige ressourcer

Målet er, at den unge kan opnå (større) bevidsthed om egne ressourcer, kan gøre sig gode nye erfaringer i relation til sig selv og andre, opleve følelsen af at lykkes og have succes, samt at finde afklaring i forhold til uddannelse og arbejde, da vi arbejder målrettet på at den unge bliver uddannelses- eller beskæftigelsesparat.

Målet er at de unge via uddannelsesforløbene i Dagtilbuddet får en uddannelse og på sigt kommer i beskæftigelse. Vores erfaring viser, at mange unge har oplevet store udfordringer i deres tidligere skoleliv og i deres personlige liv.

Egedals Dagtilbud gives de unge mulighed for at gøre sig nye og bedre erfaringer, og de gives mulighed for at gennemføre et uddannelsesforløb, der er specielt tilrettelagt ud fra deres respektive forudsætninger, udfordringer og behov.  

Konkrete Læringsmål for Egedal Dagtilbud

Konkrete Mestringsmål for Egedal Dagtilbud

Metoden i Egedals miljøterapeutiske mestringsforløb er forankret i psykodynamisk tænkning med afsæt i udviklingspsykologien og åben systemteori med vægtning af objekt-relationsteorier og tilknytningsteorier. Det daglige arbejde tilrettelægges ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Det vil sige, at vi arbejder med afsæt i en fælles forståelsesramme og fælles metode. Midlet er at tilbyde den enkelte unge mulighed for at fortsætte arbejdet med at kunne opbygge trygge relationer og derved skabe mulighed for den udvikling og læring, som er målet for dagtilbuddet.

Egedals Dagtilbud er tæt koblet til og baserer sig på Behandlingsstedet Egedals ekspertise indenfor specialiseret miljøterapeutisk behandling af unge med psykiske lidelser. Der er etableret en grundstruktur i dagtilbuddet med det mål at sikre, at der foregår specialiseret miljøterapeutiske mestringsforløb på et højt fagligt niveau.

I Egedal Dagtilbud møder vi de indskrevne unge åbent; med nærvær, energi og høj faglighed.

Mentalisering er en essentiel komponent i al undervisning med et overordnet mål om at lære de unge at forstå sig selv bedre, også i relationen til andre mennesker og det omgivende samfund. Vi taler med eleverne om, hvordan de opfatter sig selv og andre, og hvordan de interagerer med hinanden. Vi hjælper dem til at blive bedre til at se egne og andres reaktioner i et nyt lys; fra flere perspektiver.

Hvis vi møder eleverne med for store forventninger og pres, drukner de i præstationsangst, stress og/eller apati, og i denne tilstand kan det være umuligt at finde lysten at lære og udvikle sig i en konstruktiv retning.

Flere af vores elever har i starten givet udtryk for, at de ikke kan se mening med livet, og har en følelse af at være gået i stå, når de sammenligner sig med jævnaldrende, velfungerende unge, som er i gang med uddannelse. Med vores miljøterapeutiske metode tilrettelægges i samspil med den enkelte unge individuelt tilrettelagte forløb, som er forståelige og meningsfyldte for den unge selv.

Undervisernes primære opgaver er

At være en faglig og personligt udviklende mentor, hvor eleven tilbydes kvalificeret undervisning af engagerede lærere.

At støtte eleven i fortsat at udvikle meningsfulde relationer til omverdenen og til en højere grad af selvstændighed, der skal ruste eleven til at kunne leve et godt liv, og blive en aktiv del af samfundet. 

Elevernes primære opgave er

At arbejde på egen udvikling med henblik på at få det bedre og kunne indgå aktivt i samfundet. Vi ser uddannelse som en vigtig del af elevens udvikling, men vi har også respekt for, at der skal være tid til at restituere, udvikle og reflektere i og uden for undervisningen.

Endelig evalueres og tilpasses dagtilbuddets indhold løbende ud fra, hvilke unge vi har indskrevet, og hvilke behov og ønsker de måtte vise sig at have.

Alle ansatte i Egedal Dagtilbud modtager supervision og deltager endvidere i vedvarende efteruddannelse i uddannelsesfællesskabet SEDAC.