hvad er egedal dagtilbud

Uddannelsestilbud til unge i alderen 13-25 år

Egedal Dagtilbud er et uddannelses og mestringstilbud, der henvender sig til unge i alderen 13-25 år, som indskrives i døgnbehandling på Behandlingsstedet Egedal, og endvidere til unge, som er bosat andetsteds – hjemme hos forældrene, i selvstændig ungdomsbolig eller anden institutionel ramme.

Egedals Dagtilbud har således to funktioner, der samtænkes: 

1) Egedal Dagtilbud udbyder individuelt tilrettelagt undervisning; skoleundervisning og Folkeskolens Afgangsprøve, skræddersyede STU-forløb samt mestringsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

2) Egedal tilbyder mestringsforløb og specialiseret miljøterapi med fokus på personlig udvikling til unge med udfordringer, som fx angst, selvskade og/eller svære psykiske lidelser, herunder psykologbehandling og familieterapi.

Alle forløb tilrettelægges, så de præcist matcher den enkelte unges behov samt nationale, regionale og kommunale lovkrav.
Udbuddet tilrettelægges i samarbejde med VUC i Holbæk og Behandlingsstedet Egedal i Vallekilde.

Uddannelsesforløb på Dagtilbuddet Egedals STU:

På Dagtilbuddet Egedals STU har du flere forskellige muligheder for uddannelsesforløb, både hvad angår længde og indhold. Eksempelvis har du mulighed for at komme i et Uddannelsesforberedende Mestringsforløb eller få en til en undervisning i fagfaglige fag, hvor du i en kortere periode kan afprøve om Dagtilbuddet Egedals STU er det rette tilbud for dig.

Vores målgruppe

Dagtilbuddet Egedal er en del af Fonden Egedal.

Dagtilbuddet Egedal tilbyder et struktureret, trygt og omsorgsfuldt læringsmiljø, hvor de unge får kompetencer og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse eller beskæftigelse.

Personalet er tværfagligt uddannet, og består af både lærere, pædagoger, keramiker, designer og psykologer.


Målgruppe

Psykisk sårbare og psykisk syge unge fra 13-25 år. Dvs. unge med psykiatriske lidelser, såsom angst, psykotiske lidelser, herunder skizofreni og spiseforstyrrelser samt andre former for selvskade, personlighedsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Terapi & Familiebehandling

En stor del af de unge vil i deres behandlingsforløb kunne profitere af et sideløbende individuelt psykoterapeutisk forløb. Dette forløb giver muligheder for at arbejde med specifikke problemstillinger, som er vanskelige at arbejde med i dagligdagen. Vores psykolog tilbyder eleverne terapiforløb eller psykologsamtaler som en del af dagtilbuddet.

Derudover tilbydes der familiebehandling, som tager udgangspunkt i den enkeltes families behov. Vores erfaring er at familier kan have stor gavn af samtaleforløb, individuelle forløb og samtaler hvor både forældre og den unge mødes.

Vi har god erfaring med at støtte forældre i at se deres børn på en ny måde og støtte til at bryde uhensigtsmæssige dynamikker og mønstre i familien.

Baggrundshistorien

På Behandlingsstedet Egedal har vi over en årrække arbejdet på at udvikle et nyt dagtilbud for unge i begyndende mistrivsel og psykisk syge unge i alderen 13 – 25 år: Dette er blevet til Egedal Dagtilbud.

Baseret på vores mangeårige miljøterapeutiske erfaring – og på nationale og internationale forskningsresultater – arbejder vi på Egedal ud fra værdigrundlaget, at det er nødvendigt og nytter med en tidlig indsats overfor og med unge i mistrivsel. En tidlig indsats kan være med til at forebygge, at begyndende mistrivsel udvikler sig til uoverkommelige problemer, til svære psykiske lidelser og eventuel suicidal adfærd.

Behovet for at udvikle Egedal Dagtilbud bunder i vores erfaring med, at unge i vores målgruppe trives bedst, når vi samtænker behandling og uddannelse/beskæftigelse. På Behandlingsstedet Egedal er det derfor et essentielt aspekt af behandlingen af de unges psykiske vanskeligheder, at de unge også støttes i at indgå i uddannelse og beskæftigelse.

Det er vores erfaring at chancen for, på baggrund af behandlingen, at komme sig helt over sine psykiske vanskeligheder styrkes betragteligt, når man netop gives mulighed for at arbejde hen imod at blive i stand til at indgå i en hverdag med uddannelse og beskæftigelse; frem for at være på statens forsørgelse.

Hvordan arbejde vi

I dagtilbuddet tager vi udgangspunkt i elevens aktuelle livssituation, og udfærdiger og tilpasser tilbuddet i tæt samarbejde med den unge selv.

Vi skaber et forudsigeligt, rummeligt og nærværende miljø med mulighed for at vise ressourcer og vanskeligheder.

Vi forholder os til diagnoser, men er samtidig meget fokuseret på at hjælpe og støtte den enkelte unge i at skabe en mere nuanceret og helhedsorienteret selvforståelse.

Det udgør en central del af vores værdigrundlag at forstå og behandlingsmæssigt matche de indskrevne unges psykiske vanskeligheder, men samtidig også at se dem som de unge mennesker, de er, med alt hvad de rummer af kompetencer og muligheder for at udvikle sig.